Marzo 2019 

EDICIÓN Nº2

Bárbara Sainza Fraga/Nacho Rodríguez Domínguez

Formatos

16/06/2019

Febrero 2017 

EDICIÓN Nº0

Febrero 2018 

EDICIÓN Nº1

José Enrique Mateo León / Claudia González Fernández

Considerarse

¬ ACCESOS REVISTA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 

DEPÓSITO LEGAL: M42787-2016

ISSN: 2530-447X (edición impresa)

ISSN: 2530-4488  (edición digital)